نکات ایمنی هنگام وقوع زلزله کمينه

 

پزشک خانواده شهری کمينه

   

   
 
 

 

پایگاه اطلاع رسانی ایدز کمينه

 

 

 

 

قابل توجه مسئولین  محترم واحد گسترش

جدول اطلاعات عملکرد برنامه پزشک خانواده

 

 

قابل توجه مسئولین  محترم واحد گسترش 

جدول زمانبندی توزیع پزشکان عمومی

گزارش عملکرد برنامه پزشک خانواده (فصلی )

شاخص ها (سالیانه )

 جدول نیاز پزشکان

دستورالعمل

 قابل توجه معاونین محترم بهداشتی

 احتراما بدینوسیله فرمت بررسی عملکرد سال 91 شبکه های بهداشتی درمانی ارسال میگردد
شایسته است نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام و درجلسه ای که طی نامه شماره
22/7/2325 مورخ 1/3/91 برگزارمیگردد . بادردست داشتن اطلاعات مورد نیاز حضور بهم رسانید.
 

 

 

 

 

فرم سرشماری

استخراج مناطق سیاری

استخراج مناطق روستایی

استخراج جمعیت

اولین بازدید خانوار

  

   
 
 
  قابل توجه کارشناسان محترم واحد آمار کلیه شبکه ها .لطفا کلیه  آمار و اطلاعات مربوطه را  به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال گردد .

 

 

 

 

 

  جستجو