X

 

 

 

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی حیطه فعالیت ایمیل
 عظیم حسن بیگی      کارشناس مبارزه با بیماریها                       كارشناس ارشد جمعیت شناسی                         واكسيناسيون و زنجيره سرد-کارشناس ایدزوهپاتیت-sti                                       azim1836@yahoo.com

 

 

شرح وظایف کارشناس مسئول برنامه ایمنسازی(EPI) و زنجیره سرما


1- پيگيري و دريافت بهنگام گزارش هاي آماري برنامه ایمنسازی(EPI) و زنجیره سرما ، نیدل استیک، تزریقات ایمن و عوارض منتسب به واکسیناسیون
2- بررسي گزارشات آماري واصله از شهرستانها از نظر "بهنگام بودن، کامل بودن و صحت"
3- ارسال اطلاعات و داده های آماری به مرکز مدیریت بیماریها ونظارت بر ثبت الکترونیکی داده ها
4- تجزيه و تحليل داده های واصله، تفسير آنها و تهيه "گزارش اپیدمیولوژیک و عملکرد" (شامل وضعیت شاخصهای ماهانه، فصلی ، شش ماهه و سالیانه این بیماریها بر اساس شاخص های مربوطه ) و همچنین"گزارش عملکرد" بصورت ادواری و مکتوب براي احصاء وضعيت موجود، پيشرفتها و نارسائي ها، شناخت مسائل و مشكلات و تعيين نيازها و اولويتها در زمينه برنامه مذکور و همچنين ارائه پیشنهادات و راهكارها ي ممكن و انعكاس آن به مقامات بالاتر(مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها، معاون بهداشتی ، ریاست دانشگاه و مرکز مدیریت بیماریها) و همچنين به سطوح محيطي و دیگر نهادهای ذینفع
5- برآورد و پیگیری تامين و توزيع مناسب امكانات و منابع مورد نياز برنامه مذکور ( اعم از بودجه , واکسن و مواد بیولوژیک،تجهیزات زنجیره سرما اعم از ترموگراف دیجیتالی،فریز تگ، یخچال، دماسنج، سفتی باکس، سرنگ و ... )
6- برنامه ریزی و انجام نظارت فني، پايش و ارزشيابي فعاليت ها (مبتنی بر چک لیست و بسته پایش و ارزشیابی تدوین شده در سطح کشوری) و به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي فعالیتهای روتین، برنامه ها و دستورالعملهاي ابلاغ شده به شهرستانها و همچنين مداخلات اعمال شده در سطوح محيطي
7- پيگيري تشكيل جلسات كميته بيماري ایدز هپاتیت و بیماریهای آمیزشی دانشگاه ، تهيه و ارسال دعوتنامه ها، تهيه، تنظيم و ارسال صورتجلسات جهت واحدهاي ذيربط
8- پيگيري تشكيل جلسات هماهنگي درون بخشي بمنظور تامين حمايت هاي لازم از برنامه
9- تدوين و تنظيم برنامه جامع عملیاتی و متناظر با آن در شهرستانها
10- برنامه ریزی و اجرای برنامه هاي آموزشي، باز آموزي و كمك آموزشي براي گروه هاي هدف مرتبط : مردم، كاركنان بهداشتي درماني نظام شبكه ها و سایر بخشها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني مرتبط
11- مشاركت در تدوین و اجرای تحقيقات كاربردي و HSR و نوشتن مقالات
12- شركت در كنگره ها , سمينارها و دوره هاي آموزشي كشوري
13- همكاري و هماهنگي با سازمانهاي دولتي و گروههای هدف واکسیناسیون
14- همكاري و هماهنگي با سازمانها و مجامع علمي مرتبط با برنامه
15- همكاري و هماهنگي با سازمانها یی مثل انتقال خون، زندانها و...
16- ابلاغ برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت بر اجرای مفاد آنها

17- برآورد میزان بروز وشیوع این بیماریها و تهیه شاخصهای مربوطه و ارائه پسخوراند به شهرستانها و مداخلات لازم در صورت لزوم
18- اجرای طرح ها و برنامه های کشوری تکمیلی ابلاغ شده از مرکز مدیریت بیماریها
19- طراحی و تدوین ابزارها ، فیلم و متون آموزشی جهت آموزش جامعه با استفاده از صدا و سیما ، روزنامه های محلی و رسانه های آموزشی ( نظیر پوستر – پمفلت و...)
20- اجرای طرح های نمونه و پایلوت کشوری و استانی و ارائه نتایج آن
21- تشکیل جلسات کمیته های برون درون بخشی
22- پیش بینی و تامین لوازم و امکانات مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارات مصوب وردیف ها
23- آموزش برنامه ها و نرم افزارهای جدید
24- برنامه ریزی جهت واکسن های جدید
25- پیگیری احداث ساختمان زنجیره سرد
26- اجرای طرحهای تکمیلی واکسیناسیون تکمیلی مثل طرحهای فلج اطفال
27- هماهنگی جهت فوکال پوینت