X

نام و نام خانوادگي: اسد احسان زاده

مدرك تحصيلي: پزشک عمومی

سمت: مدیریت مبارزه با بیماریها

حیطه فعالیت: مدیریت مبارزه با بیماریها- برنامه هیپوتیروئیدی-دیابت

تلفن تماس:

ایمیل:  mobarezehncd@yahoo.com

 


 

نام و نام خانوادگي:  آزاده پورنجف

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت: رئیس گروه مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

حیطه فعالیت: گروه مبارزه با بیماریهای غیرواگیر- برنامه سرطان - فشارخون-آسم وبیماریهای تنفسی-بیماریهای قلبی عروقی

 تلفن تماس:

ایمیل:        mobarezehncd@yahoo.com


 

نام و نام خانوادگي:  مهدی رجایی

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

حیطه فعالیت: گروه مبارزه با بیماریهای غیرواگیر- سوانح و حوادث- - pkuبرنامه های زنتیک- تالاسمی

 تلفن تماس:

ایمیل:  mobarezehncd@yahoo.com

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر یکی از گروه های کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت استان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماری های غیرواگیر شایع در استان از نظر اتیولوژی، توزیع مکانی- توزیع انسانی و به خصوص بار بیماری عوامل خطر مؤثر در آن بررسی و مطالعه نموده و با اجرای برنامه خطرسنجی و تشخیص زودهنگام بیماری به .ویژه چهار بیماری قلبی عروقی دیابت- آسم و بیماری های مزمن تنفسی و سرطان؛ آنها را در چارچوب .قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر میزان بروز و شیوع تعیین نمائید و در راستای پیشگیری؛کنترل ؛ مراقبت و درمان این بیماری ها نسبت به تدوین برنامه های آموزشی و اجرایی اقدام می نماید. * اهم وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر 1- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی و آموزش همگانی 2-برنامه ریزی- سازماندهی و مدیریت اجرایی برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری های غیراگیر در سطح استان 3-مراقبت- پایش و ارزشیابی برنامه ها ی پیشگیری وکنترل بیماری های غیرواگیر 4-تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر 5-جلب و ایجاد همکاری درون و برون بخشی 6- مطالعه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر (STPES) و تعیین بار بیماریها و عوامل خطر 7-ادغام و اجرای برنامه ایراپن در PHC شهری و پزشک خانواده 8-شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی کشوری 9-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

 •  
 • برنامه کشوری پیشگیری وکنترل بیماری دیابت وفشارخون وادغام آن در نظام شبکه های بهداشت و درمان
 • برنامه کشوری یشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور
 • برنامه کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث در نظام شبکه های بهداشتی درمانی
 • برنامه کشوری ثبت مصدومین در بیمارستانها
 • برنامه کشوری جامعه ایمن
 • برنامه کشوری ثبت  سرطان
 • برنامه ادغام بهداشت روان واعتیاد در نظام شبکه های بهداشتی
 • برنامه کشوری نظام ساماندهی معتادان سخت در دسترس
 • طرح کشوری نظام مراقبت غیر واگیر
 • برنامه کشوری مبارزه با عقرب و مارگزیدگی
 • برنامه کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید وافزایش گذرای TSH در نوزادان
 • طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری pku
 • طرح کشوری و پیشگیری و کنترل بیماری G6PD