X

نام و نام خانوادگي: حجت عبدالهي

مدرك تحصيلي: كارشناسی ارشد آموزش پزشکی

سمت: سرپرست مدیریت شبکه و ارتقای سلامت

تلفن تماس:

ایمیل: phcilam@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: شهرام شاهمرادی

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سمت: سرپرست گروه گسترش شبکه ها

تلفن تماس:

ایمیل: phcilam@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: معصومه میرزایی

مدرك تحصيلي: کارشناسی مامایی

سمت: کارشناس پزشک خانواده

تلفن تماس:2220183-0843

ایمیل: phcilam@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: سودابه شهبازی

مدرك تحصيلي: کارشناسی بهداشت عمومی

سمت: کارشناس گسترش

تلفن تماس:2220183-0843

ایمیل:phcilam@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: کیوان علی مدد

مدرك تحصيلي: كارشناسی بهداشت عمومی

سمت: کارشناس پزشک خانواده

تلفن تماس:

ایمیل:


نام و نام خانوادگي: محمد هوشمندفر

مدرك تحصيلي: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

سمت: کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها

تلفن تماس:

ایمیل: phcilam@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: زهرا حیدریان زاده

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

سمت: مسئول امور بهورزی

تلفن تماس:2220183-0843

ایمیل: phcilam@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: شاپور خانی

مدرك تحصيلي: امور دارویی

سمت: کارشناس امور دارویی

تلفن تماس:

ایمیل: phcilam@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: ایوب پورصفر

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد آمار حیاتی

سمت: کارشناس مسئول آمار و تحلیل عملکرد

تلفن تماس:

ایمیل: phcilam@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: مریم روزدار

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد آمار

سمت: کارشناس جمع آوری و تحلیل  آماری

تلفن تماس:2220183-0843

ایمیل: phcilam@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: زهرا کریمی

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر

سمت: کارشناس IT

تلفن تماس:2220183-0843

ایمیل: phcilam@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: سیدکیوان هاشمی

مدرك تحصيلي: کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

سمت: کارشناس IT

تلفن تماس:2220183-0843

وظایف و برنامه های واحد :

هدف کلی:

افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی ازطریق تقویت و گسترش مراکز ارائه دهنده این خدمات به منظور تامین . حفظ و ارتقاء سلامت جامعه

اهداف اختصاصی:

- افزایش دسترسی مردم به خدمات و تقویت نظام ارجاع ازطریق فراهم نمودن شرایط لازم برای راه اندازی و ایجاد واحد های بهداشتی ودرمانی

- استفاده از جلب مشارکت جامعه و مسئولین سایربخش ها به منظور ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات و همچنین مشارکت درحفظ و نگهداری فضاهای فیزیکی موجود

- تامین و فراهم نمودن تجهیزات اداری فنی و وسائط نقلیه مناسب برای واحد های بهداشتی و درمانی و بهبود استاندارداین تجهیزات

- نظارت بر فعالیت واحدهای بهداشتی و درمانی موجود و نظام ارجاع برابر طرح گسترش شبکه و همچنین انجام اصلاحات لازم در ساختار و نظام شبکه های بهداشتی و درمانی

- نظارت بر سیستم جمع آموری ، کنترل و اصلاح اطلاعات شبکه های بهداشت و درمان ازطریق نرم افزارمربوطه ارتقاء سطح آگاهی و توانمندسازی نیروهای جدیدالورود به نظام شبکه های بهداشت و درمان و همچنین آشنا نمودن دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی با نظام شبکه و فعالیت های واحد گسترش شبکه

شرح وظایف کارشناس مسئول گسترش شبکه ها

1- بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های درمانی 2- نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی 3- تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه 4- نظارت بر واحد های بهداشتی سطوح میانی و محیطی (خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی) براساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها 5- تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی ،ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی 6- توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی در جهت نیل تدریجی به شبکه های جامع و نظارت مداوم آن 7- ارزشیابی خدمات واحد های بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها 8- پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه ،نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی 9- تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگر های بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ،تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی 10- برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مسائل فنی و مدیریت که از طریق گروه مدیریت استان تدوین می گردد . 11- نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در بکارگیری نیروی انسانی شهر و روستا 12- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه 13- گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب 14- مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات بهداشتی (نظیر و .... 15- تهیه و ابلاغ ضوابط ، استاندارها درباره نظام بهداشتی ،تکنولوژی خدمات بهداشتی و تحقیقات کاربردی 16- عرضه و انعکاس دستاوردها ی بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه 17- اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی 18- مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای اجرایی 19- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

برنامه های واحد گسترش شبکه راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جدید نظیر خانه بهداشت پایگاه بهداشتی ، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و همچنین مراکز بهداشت در شهرستانهای جدید برابر طرح گسترش شبکه - انجام اصلاحات لازم در طرح گسترش شبکه بررسی .مطالعه و تعیین محلهای استقرار واحدهای بهداشتی و درمانی - نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه و فعالیتهای واحدهای بهداشتی و درمانی موجود .نظام ارجاع و اجرای دستورالعمل ها - پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای بهداشتی ودرمانی و همچنین تهیه ابزار پایش (چک لیست های مورد نیاز ) بمنظور تعیین اثربخشی خدمات و انچام اصلاحات لازم در سیستم شبکه - مشارکت در برآورد.تامین و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی - تامین و توزیع تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی - مشارکت با مدیریت های فنی و بودجه دانشگاه بمنظور پیش بینی و تعیین اولویت احداث ساختمانها و فضای فیزیکی واحدهای بهداشتی و درمانی - بررسی و گزارش تنگناها . نارسائی ها و مشکلات موجود در سیستم شبکه و تلاش در جهت رفع مشکلات - نظارت بر سیستم جمع آوری .ذخیره و کنترل اطلاعات نرم افزاری واحدهای بهداشتی و درمانی (نرم افزار ) و همچنین بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده بمنظور برنامه ریزی سالیانه HINS - نظارت بر چگونگی ادغام خدمات بهداشتی و درمانی جدید در سیستم شبکه و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها ی بهداشتی و درمانی - مشارکت در انجام پروژه ها ی تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی و درمانی در شهرستانهای تابعه - مشارکت و همکاری با واحد آموزش بهورزی در داوطلب یابی .گزینش و آموزش بهورزان جدید - مشارکت در انجام مطالعات و پژوهش هائی که به استقرار و اصلاح نظام ارائه خدمات کمک می نمایند - مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای بهداشتی و درمانی - مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی و درمانی اعزام می شوند - همکاری و هماهنگی با اجرای برنامه های جاری بهداشتی و درمانی در سیستم شبکه - تعیین اولویت ها و نیازهای و نظارت در توزیع منابع مورد نیاز واحد های بهداشتی و درمانی موجود