X

نام و نام خانوادگي: محمد هوشمندفر

مدرك تحصيلي: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

سمت: کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها

تلفن تماس:

ایمیل: phcilam@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: شاپور خانی

مدرك تحصيلي: امور دارویی

سمت: تکسین امور دارویی

تلفن تماس:

ایمیل: phcilam@yahoo.com


شرح وظایف امور دارویی:

1-  نظارت بر واحدهاي تابعه (مراكز بهداشت درماني شهري، روستايي، خانه های بهداشت، انبارهای دارويي) و تكميل چك ليست های مربوطه

2- برآورد نياز دارويي با هماهنگی سایر واحدها و پیشنهاد بودجه مورد نیاز در خصوص خرید داروها در سطح شهرستانها و استان

3- درخواست و خرید داروهاي بهداشتي و درماني (داروهای مکمل و تنظیم خانواده)

4- نظارت بر تامين و توزيع دارو (بهداشتي درماني)

5- تامین شیر خشک مصنوعی جهت کودکان گروه هدف و توزیع آن در سطح واحدهای محیطی با هماهنگی گروه بهداشت خانواده

6- اجراي برنامه هاي آموزشي

7- شركت در جلسات كارشناسي (معاونت و مركز بهداشت)

8- جمع آوري و گزارش آمار فعاليت هاي انجام يافته و آمارهاي دارويي

9- تدوين برنامه عملياتي سالانه

10- نظارت بر انبار دارويي و انبارگرداني

11- بررسي ميانگين اقلام تجويزي در هر نسخه

12- نظارت، پايش و تامين داروهاي مورد نياز طرح بيمه روستايی

13- اقدامات لازم جهت جلوگيري از انقضاء تاريخ مصرف داروها