X

نام و نام خانوادگي: مژگان علايي نژاد

مدرك تحصيلي: كارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست(آلودگی هوا)

دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست

سمت: رئیس گروه سلامت کار

حیطه فعالیت: گروه سلامت کار

تلفن تماس:

ایمیل:      ilam herfee 86@yahoo.com


 

نام و نام خانوادگي: زهرا خسروانی

مدرك تحصيلي: كارشناسی ارشد مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیستHSE

سمت: کارشناس سلامت کار

حیطه فعالیت: گروه سلامت کار

 تلفن تماس:

ایمیل:     ilam herfee 86@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: فریدون خدایاری

مدرك تحصيلي: كارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

سمت: کارشناس سلامت کار

حیطه فعالیت: گروه سلامت کار

تلفن تماس:

ایمیل:       ilam herfee 86@yahoo.com

 

 

نام و نام خانوادگي: علي عباس حسني

مدرك تحصيلي: كارشناسی ارشد محیط زیست

سمت: کارشناس سلامت کار

حیطه فعالیت: گروه سلامت کار- کارشناس عوامل فیزیکی و شیمیایی

 تلفن تماس:

ایمیل:     ilam herfee 86@yahoo.com

 

 

شرح وظايف واحد بهداشت حرفه اي

 

واحد بهداشت حرفه ای استان به منظور تامین، حفظ و ارتقائ سطح سلامت شاغلین و محیط های کار، پیشگیری از بیماریها و مسمومیتهای شغلی، فعالیتهای زیر را انجام می دهد:
1- برنامه ریزی، هدایت، نظارت و ارزشیابی فعالیتهای بهداشت حرفه ای و طب کار استان در قالب برنامه های ابلاغی مرکز سلامت محیط وکار.
2-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی)
3- جمع بندی آمار و تهیه شاخص های بهداشت حرفه ای و طب کار استان (فرمهای آماری 1-111و2-111و3-111) و ارسال نتایج به سطح بالاتر.
4- نظارت، پایش، ارزشیابی و کنترل سیستم ثبت اطلاعات و گزارش دهی فعالیتهای بهداشت حرفه ای از سطح مراکز بهداشت شهرستانها به استان و تهیه شاخص های بهداشت حرفه ای در جهت بهبود و ارتقاء سیستم مدیریت اطلاعات بهداشت حرفه ای.
5-نظارت بر انجام معاینات پزشکی شاغلین در مراکز دولتی و خصوصی (ماده 92 قانون کار)
6-پیگیری اجرای ماده 93 قانون کار (تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و جذب مسئول بهداشت حرفه ای در کارگاهها و موسسات مشمول قانون کار)
7-همکاری بین بخشی با سازمانهای مرتبط در امر بهداشت و درمان کارگران (سازمان تامین اجتماعی، سازمان کار و امور اجتماعی، سازمان صنایع و معادن، سازمان بازرگانی  و ...)
8-نظارت بر اعمال مقررات قانونی و استانداردهای بهداشت حرفه ای و طب کار و آیین نامه های مربوطه در سطح  کارگاهها و محیط های کارگری استان.
9-تطبیق دستور العملهای سطح بالاتر با شرایط محلی، شناخت و گزارش نارسایی ها و پیشنهاد راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای موجود به سطح ستادی.
10-بررسی و شناخت مشاغل سخت و زیان آور در حرف گوناگون و تهیه گزارش از مشاغل مختلف جهت طرح در کمیته مشاغل سخت و زیان آور استان.
11-برنامه ریزی و اجرای بازرسیهای سیستماتیک، خود ارزیابی، از نحوه عملکرد زیر مجموعه ها (مراکز بهداشت شهرستان، ایستگاههای بهگر و خانه ها و مراکز بهداشت کارگری سطح  استان و شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای) و ارسال گزارشات به سطوح بالاتر.
12-  طراحی و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و باز آموزی برای بهگران، بهداشتیاران  کار و  کاردانان وکارشناسان بهداشت حرفه ای و پزشکان  شاغل در  سیستم شبکه و کارخانجات سطح استان.
13-هماهنگی وتهیه  برنامه های آموزشی و کمک آموزشی ( پمفلت ، جزوه ، فیلم ) بهداشت حرفه ای وطب کار برای پرسنل ذیربط وسایر گروههای هدف.
14-اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل و مشکلات بهداشت حرفه ای.
15- صدور مجوز و انجام  نظارت و پایش شرکتها ی خصوصی ارائه دهنده خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای در استان
16- همکاری با اعضائ هیئت علمی گروه بهداشت در برنامه های آموزشی و کارآموزی دانشجویان رشته های بهداشت
 

 

1-     آئین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیائی کشور

 2-    آئین نامه تاسیسات کارگاه ازنظر بهداشت

 3-    آيين نامه بهداشت كار در مراتع كشاورزي ، دامداري و مرغداريهاي سراسر كشور

 4-    آئین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار ،کارگر ومحیط کار

 5-    آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 6-    خدمات سلامت کار

 7-    دستورالعمل سلامت کار در کارگاههای کوچک

 8-    دستورالعمل حمل ونقل جاده ای  مواد شیمیایی وسموم

 9-    دستورالعمل  شرایط و ویژگیهای  انبار های مواد شیمیایی وسموم

 10-  دستورالعمل  کنترل ونظارت  بهداشتی برسموم ومواد شیمیایی

 11-  آئین نامه تاسیس  مرکز تخصصی طب کار

12- آئین نامه معاینات سلامت شغلی .

13- دستور العمل اجرایی آئین نامه معاینات سلامت شغلی جديد

14- دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاينات پزشكي و ضوابط صدور كارت سلامت رانندگان.

15- آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار.

16- دستورالعمل ضوابط بهداشتی مشاغل خانگی مجاز.

17- تفاهم نامه بهداشت قالیبافان.

18- آئین نامه اجرایی تفاهم نامه بهداشت قالیبافان(بقا).

19-حدود مجاز مواجهه شغلی -ویرایش سال 1391

20- راهنمای جامع بهداشت رانندگان

21- راهنمای بهداشت پرتوکاران (غیر یونساز )

22-راهنمای امحای پسماندهای شیمیایی

23-آئین نامه شرکت های خصوصی

24-برنامه عملیاتی بازرسی هدفمند

25-فرم گزارش دهی بازرسی هدفمند

26-فرم برنامه ریزی سالانه بازرسی هدفمند

27-جداول درجه بندی خطر

28-راهنمای درجه بندی

29-دفتر ثبت بازدید

30-فرم بازرسی از کارگاههای تک واحدی ( جدید)

31- فرم بازرسی از کارگاههای چند واحدی (جدید )

32- راهنمای تکمیل فرمهای مذکور

33-راهنمای تنظیم شاخصهای بهداشت حرفه ای

34-فرم خدمات بهداشت حرفه ای از کارگاههای بازرسی نشده