X

 

 

شرح وظايف واحد بهداشت محیط و حرفه ای


 1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛
 2. كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه؛
3. كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به شبكه بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب؛
4. كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه؛
5. اجراي طرح يكنواخت سازي ماده 13 مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز از شبكه بهداشت و درمان جهت تعطيلي آنها؛
6. معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره؛
7. بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها؛
8. بازديد و كنترل استخرهاي شنا و حمامهاي سونا؛
9. بازديد از آزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط؛
10. بازديد از پاركها و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛
11. بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه؛
12. رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي؛
13. سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه؛
14. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري؛
15. كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب؛
16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي؛
17. شركت در جلسات بازآموزي و سمينارهاي طبق دستورالعملهاي مربوطه؛
18. بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛
19. بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه؛
20. كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها؛
21. شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي؛
22. آموزش بهداشت جهت كليه رده ها توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره؛
23. آموزش بهداشت دانشجويان در مقاطع پزشكي و پيراپزشكي؛
24. نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي و سايت جمع آوری و دفع زباله های شيراز؛
25. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستايي؛
26. نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های صنوف؛
27. تاسيس شورای حل اختلاف ويژه امور بهداشتي؛
28. تاسيس اورژانس بهداشت محيط؛
29. اجرای طرح ضريت؛
30. اجرای طرح شهر سالم؛
31. اجرای روستای سالم؛
32. بهسازی محيط روستا؛
33. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامين اجتماعي شهرستان؛
34. نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني، بهسازي ( محيط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبريزگاهها و ... ) مركز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي، بهداشت محيط منازل جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و .... و گزارش نتايج به مقامات ذيربط؛
35. راهنماي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛
36. اجراي ساير دستورات مقام مافوق در زمينه اي مربوط به بهداشت محيط؛
37. اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت؛
38. اجرای طرح امنيت غذا؛
39. اجرای طرح بيسج سلامت نوروزی؛
40. بازديد و نظارت از استخرهای شنا؛
. جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛
42. تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط.
43- مبارزه با حشرات و جوندگان
-44اجرا و پایش برنامه حذف جوش شیرین
45) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط مراکز آموزش عالی و واحد های تابعه
46) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط پایانه های مسافربری و باربری فرودگاهها
47) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط کشتارگاهها
48) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها
49) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط استخرهای شنا
50) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط مدارس
51) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط مساجد
52) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط اماکن پذیرایی بین راهی
53) نظارت و کنترل مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی
54) طرح روستای سالم
55) آموزشگاه اصناف
56) اجرای برنامه یدسنجی
57)رسیدگی به شکایات
58) برنامه مبارزه با استعمال دخانیات
59) برنامه کاهش اثرات بلایای طبیعی
60) نظارت بر وضعیت حمل و دفع صحیح زباله در مناطق روستایی و جلب مشارکتهای مردمی
61 ) نظارت بر وضعیت حمل و دفع صحیح زباله در مناطق شهری
62) اجرای طرح زیج بهداشت محیط
63) بهداشت هوا
64) انجام برنامه های آموزشی
65) اورژانس بهداشت محیط
66) ارزشیابی و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
67) همکاری برون بخشی در بهبود کیفیت نان در اداره غله و کميسیون تشخیص و تعزیرات آردو نان


-- بهداشت پرتوها و فعالیتهای مربوط به فیزیک بهداشت پرتوها:
الف: پرتوهای یونیزان
1- نظارت بر اجرا و ضوابط و استانداردهای   نظام ایمنی کشور برای کلیه مراکز پرتو پزشکی مانند رادیولوژی cot، ماموگرافی، رادیو گرافی دندان(پانورکس سفالومتری، PA)
2- شرکت در کمیسیون ماده8 در رابطه با بررسی وظایف پرتوکاران- آموزش- حقوق مربوط به پرتوکاران وسنوات بازنشستگی – معاینات ادواری
3 – دزیمتری محیطی کلیه مراکز( 141 مرکز با بیش از 160 دستگاه ) و مطابقت نتایج اندازه گیری شده با استانداردهای و پیگیری مشکلات آنها.
5- نظارت بر نحوه کنترل کیفی دستگاه ها و استفاده از شیلدهای حفاظتی برای بیماران.
ب- پرتوهای غیر یونیزان:
1 بررسی وضعیت حفاظتی دکلهای BTS ، برق و پیگیری استانداردهای مربوط به این دکلها
2- اجرای دستور العمل اشعه های کیهانی و رادون وپیگیری بیماریهای مرتبط
3 برسی واحدهای پرتوی در مراکز صنعتی و کارگاهی و استاندارد سازی آنها