X

   

نام و نام خانوادگي: علی بیگلری

مدرك تحصيلي: دکترای دندانپزشکی

سمت: رئیس گروه سلامت دهان و دندان

حیطه فعالیت: گروه سلامت دهان و دندان

تلفن تماس:

ایمیل: 

 


 

نام و نام خانوادگي:  زهرا انصاریان

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت

سمت: کارشناس بهداشت دهان و دندان

حیطه فعالیت: واحد بهداشت دهان و دندان

 تلفن تماس:

ایمیل:

شرح وظایف واحد:

1-گرداوری اطلاعات جمعیتی شهرستانها، توزیع جغرافیایی واحدهای ارائه کننده خدمات ائم از خصوصی و دولتی،تحقیق در مورد روشهای زیستی و عادتهای غذایی رایج در مناطق مختلف استان و آثار احتمالی آنها در سلامت دهان و دندان مردم منطقه
2-تهیه فهرست پرسنل درگیر در بخش بهداشت دهان و دندان اعم از خصوصی و دولتی و برنامه ریزی جهت تامین نیروهای مورد نیاز بخش دولتی
3-تدوین برنامه عملیاتی بهداشت دهان و دندان و تنظیم بودجه اجرایی آن
4-پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی بهداشت دهان و دندان شبکه های بهداشت و درمان تابعه
5-تنظیم و اجرای برنامه بازآموزی پرسنل مرتبط
6-برآورد و درخواست به موقع مواد،تجهیزات و لوازم مورد نیاز و پیگیری جهت تامین آنها
7-کنترل منظم مواد و لوازم موجود در انبار از نظر کمی و کیفی
8-برنامه ریزی برای نگهداری و سرویس تجهیزات دندانپزشکی
9-مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی کشوری و استانی
10-مشارکت و پیگیری جهت تعیین میزان فلوراید آبهای آشامیدنی شهرستان
11-اجرای برنامه فلوراید تراپی در مناطق مورد نیاز شهرستان
12-دریافت و تحلیل گزارشات فعالیتها در شهرستانهای تابعه،تهیه بازخوراند برای شهرستان ها و تدوین گزارش ادواری برای ستاد مرکزی
13-استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای آموزش همگانی بهداشت دهان و دندان
14-همکاری و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در جهت ارتقا فرهنگ بهداشت دهان و دندان
15-ارسال فرمهای آماری مربوط به ستاد استان در زمان تعیین شده