شماره: 27032
1398/11/21
کارگاه پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر(استپس)مرکز بهداشت استان برگزار شد.
کارگاه پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر(استپس)مرکز بهداشت استان برگزار شد.

کارگاه پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر(استپس) با حضور معاون بهداشتی دانشگاه، رئیس گروه و کارشناسان پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان، معاونین بهداشتی شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ایلام، سیروان، ایوان، ملکشاهی و چرداول در سالن توسعه ستاد دانشگاه برگزار شد.

دکتر جمیل صادقی فر، معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان تصریح نمود: هدف اصلی مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر به عنوان یکی از برنامه های زیر مجموعه وزارت بهداشت، استقرار و ارتقاء برنامه مراقبت عوامل خطر در چارچوب یک رویکرد ادغام یافته، نظام مند و پیوسته در جهت گردآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات است تا از رهگذر فراهم آوری دانش بومی مورد نیاز برای طراحی، اجرا و ارزیابی مداخلات پیشگیرانه فردی و جمعیتی بر عوامل خطر بیماری های غیرواگیر و سیاستگذاری در این حیطه نقش موثری در مدیریت بیماری های غیرواگیر ایفا نماید.

در ادامه کارگاه خانم پورنجف، رئیس گروه واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر بیان نمود: با توجه به گسترش روزافزون بیماری های غیرواگیر در دنیا، سازمان جهانی بهداشت در راستای اجرا و پیاده سازی مناسب نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر برای دسترسی به اطلاعات معتبر و قابل مقایسه از این عوامل خطر عمده، رویکرد گام به گام (steps) این بیماری ها را ابداع کرده است. وی در ادامه به تفصیل سطوح اجرایی برنامه که شامل سه سطح می باشد و در برگیرنده پرسشگری با سنجش های جسمی و سنجش های آزمایشگاهی است پرداخت.

حق انتشار محفوظ است ©