شماره: 15228
1396/10/18
کارگاه آموزشی یک روزه مدیریت حوادث شیمیایی، حذف جیوه و آزبست در محیط کار برگزار شد
  کارگاه آموزشی یک روزه مدیریت حوادث شیمیایی، حذف جیوه و آزبست در محیط کار برگزار شد

  کارگاه آموزشی مدیریت حوادث شیمیایی با حضور معاونت بهداشتی و کارشناسان مسئول بهداشت حرفه ای شبکه های ده گانه استان در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی، دکتر ناصری فر رئیس مرکز بهداشت استان ضمن خیر مقدم بر اهمیت مدیریت حوادث شیمیایی ، حذف جیوه و آزبست در محیط کار و ضروت اجرای ان تاکید نمودند. 
در ادامه کارشناسان ستادی در مرکز بهداشت استان در خصوص  ایمنی و بهداشت کار در استفاده از مواد شیمیایی در محیط کار ، مدیریت حوادث شیمیایی ، برنامه حذف جیوه در محیط کار ، تودیع و اجرای سند میناماتا و حذف آزبست در محیط کار، برای حاضرین در کارگاه تشریح گردید. 


حق انتشار محفوظ است ©