شماره: 15002
1396/10/02
برگزاری کارگاه کیفی سازی مدارس مروج سلامت
برگزاری کارگاه کیفی سازی مدارس مروج سلامت

کارگاه کیفی سازی مدارس مروج سلامت با حضور معاون محترم بهداشتی،معاونین بهداشتی شهرستان ها،کارشناسان سلامت نوجوانان و مدارس و تربیت بدنی و سلامت شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش،کارشناسان مرکز بهداشت استان و آموزش و پرورش کل در مورخ 28/9/96 و در محل سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
هدف از برگزاری این کارگاه کیفی سازی 20 درصد مدارس مروج سلامت سطح استان به تفکیک شهرستان ها و مناطق بود. در این کارگاه، دکتر ناصری فر معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان وضعیت موجود 200 مدرسه مروج سلامت استان و انتظارات در هردو بخش در راستای بهبود وضهیت و جایگاه مدارس مروج سلامت و نقش مسئولین، نیروهای بهداشتی، مربیان بهداشت مدارس، کارکنان و اولیای دانش آموزان در ارتقاء مدارس مروج سلامت و جلب مشارکت جامعه تاکید داشتند.
سرکار خانم محمدزاده کارشناس مسئول سلامت نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت استان نیز به مقایسه ی وضعیت مدارس مروج سلامت در طی سه سال اخیر و دستورالعمل کیفی سازی مدارس مذکور پرداختند. دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم در سال تحصیلی جاری و لیست مواد مجاز و غیر مجاز در مدرسه توسط آقای علیمردانی کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان ارائه داده شد. آقای فرامرزی کارشناس سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش گزارش اقدامات انجام شده طی دو سال اخیر جهت تجهیز اتاق بهداشت و کیفی سازی  مدارس مروج سلامت بیان نمودند. آقای مرادی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان شرایط بهداشتی بوفه ، آب سالم، دفع زباله و فاضلاب و ایمنی مدرسه را مطرح نمودند.

حق انتشار محفوظ است ©