X
شرح وظایف

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر یکی از گروه های کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت استان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماری های غیرواگیر شایع در استان از نظر اتیولوژی، توزیع مکانی- توزیع انسانی و به خصوص بار بیماری عوامل خطر مؤثر در آن بررسی و مطالعه نموده و با اجرای برنامه خطرسنجی و تشخیص زودهنگام بیماری به .ویژه چهار بیماری قلبی عروقی دیابت- آسم و بیماری های مزمن تنفسی و سرطان؛ آنها را در چارچوب .قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر میزان بروز و شیوع تعیین نمائید و در راستای پیشگیری؛کنترل ؛ مراقبت و درمان این بیماری ها نسبت به تدوین برنامه های آموزشی و اجرایی اقدام می نماید. * اهم وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر 1- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی و آموزش همگانی 2-برنامه ریزی- سازماندهی و مدیریت اجرایی برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری های غیراگیر در سطح استان 3-مراقبت- پایش و ارزشیابی برنامه ها ی پیشگیری وکنترل بیماری های غیرواگیر 4-تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر 5-جلب و ایجاد همکاری درون و برون بخشی 6- مطالعه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر (STPES) و تعیین بار بیماریها و عوامل خطر 7-ادغام و اجرای برنامه ایراپن در PHC شهری و پزشک خانواده 8-شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی کشوری 9-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها