X
معاونت بهداشتی دانشگاه
 

 

  

 

 
نام و نام خانوادگی :  دکتر راضی ناصری فر
مدرک تحصیلی :  دکترای تخصصی انگل شناسی
تاریخ تولد :  1345
ایمیل:  Razinaserifar@Yahoo.com  
 
 
 
سوابق اجرایی
1-     قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بمدت 5 سال
2-    سرپرست حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بمدت 2 سال
3-    رئیس آموزشکده بهداشت بمدت 1 سال
4-    مدیر امور پژوهشی دانشگاه بمدت 4 سال
5-    رئیس دانشکده پیرا پزشکی و مدیر گروه انگل شناسی
 
 سوابق آموزشی
تدریس مباحث انگل شناسی پزشکی ، اپیدمیولوژی و روش تحقیق جهت دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری ،بهداشت ، پیراپزشکی و علوم آزمایشگاهی از سال 1372 تا کنون.
 
* * * * * *
عضویت های علمی
1-عضویت در انجمن انگل شناسی پزشکی ایران
2- عضو شورای پژوهش محیط زیست استان
3- عضویت در شورای پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام