طراحی سایت
Live Tabs

 

 

 

نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی حیطه فعالیت ایمیل
بهاره کبیری                                      کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر                              کارشناس ارشد آموزش بهداشت   وارتقاء سلامت               بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن سرویلانس                        kabirybahar@yahoo.com

 

 

 

 

شرح وظایف:  
 
 1-تهیه برنامه عملیاتی سا لیانه جهت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
 
2-تهیه برنامه عملیاتی پایانه مرزی
 
3-برگزاری کارگاههای آموزشی جهت پرسنل رده میانی
 
4- تامین محیط ترانسپورت سیاه سرفه ودیفتری جهت شهرستانهای تابعه
 
5-تامین محیط ترانسپورت سرخک جهت شهرستانها ی تابعه
 
6-بیماریابی ،نمونه گیری ،ثبت وپیگیری وضعیت موارد مشکوک به بیماری سرخک
 
7-بیماریابی ،نمونه گیری،ثبت وپیگیری وضعیت موارد مشکوک به بیماری سرخجه مادرزادی
 
8- بیماریابی ،نمونه گیری،ثبت وپیگیری وضعیت موارد مشکوک به بیماری مننژیت
 
9- بیماریابی ،نمونه گیری،ثبت وپیگیری وضعیت موارد مشکوک به بیماری سیاه سرفه
 
10- بیماریابی ،نمونه گیری،ثبت وپیگیری وضعیت موارد مشکوک به بیماری فلج شل حاد
 
11- بیماریابی ،نمونه گیری،ثبت وپیگیری وضعیت موارد مشکوک به بیماری دیفتری
 
 
 
جستجو