طراحی سایت


مهندس جواد سجادی   کارشناس مسئول کمیته پیوست سلامت
اعضاء:
-    کارشناسان دیگر ادارات و سازمانها ی استان متناسب با پروژه مورد بررسی
-    اعضای هیئت علمی دانشگاه متناسب با پروژه مورد بررسی

شرح وظایف:
-    سیاست ها، برنامه ها و پروژه های کلان استان را از حیث اثرات منفی یا مثبت بر سلامت مردم بررسی کرده و پیشنهادات اصلاحی را به شورای تصمیم گیری استان ارایه نمایند.

 
جستجو