طراحی سایت


محمدرضا سپهر(روابط عمومی دانشگاه) رئیس کمیته
افشین عباسی( کارشناس مسئول آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت معاونت بهداشتی)  دبیر کمیته
کارشناس پیام گزار معاونت درمان دانشگاه   عضو کمیته
کارشناس پیام گزار معاونت غذا و دارو دانشگاه   عضو کمیته
کارشناس روابط عمومی استانداری   عضو کمیته
کارشناس دبیرخانه سیاستگذاری استان    عضو کمیته

شرح وظایف:
-    ساماندهی اطلاع رسانی مستمر، آموزش و ارتقای سواد سلامت مردم استان
-    طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه عملیاتی سالانه و به تبع آن ماهانه برای انتقال دانش، نگرش و مهارت های سلامت به کلیه گروهای مردم
-    اطلاع رسانی از عملکرد سلامت محوری دستگاه ها و حوزه های مختلف دانشگاه از روش ها و مجاری مختلف


 
جستجو