طراحی سایت


رحمت چتری پور   کارشناس مسئول کمیته دیده بانی سلامت
اعضاء:
-    اعضای کمیته HSR معاونت بهداشتی استان

شرح وظایف:
-    سالانه  گزارشی تحلیلی از وضعیت شاخص های اصلی و اولویت دار سلامت استان ارائه دهد.
-    مطالعات دوره ای لازم برای دیده بانی سلامت استان به شورای تحقیقات نظام سلامت ارجاع دهد تا پس از تصویب شورا انجام شوند.

 
جستجو