طراحی سایت

معرفی:
مهندس داوود علیمردانی   کارشناس مسئول کمیته امنیت غذایی استان
اعضاء:
ریاست کمیته های شش گانه سند ملی امنیت غذا و تغذیه

شرح وظایف:
-    تامین، حفظ و ارتقاء عادلانه سلامت، فراهم شدن شرایط دسترسی و برخورداری آحاد جامعه از سبد غذایی سالم و مطلوب و بهبود کیفیت و شیوه زندگی آحاد مردم.

 
جستجو