طراحی سایت


مهندس راشد پیرانی  کارشناس مسئول خانه و شورای مشارکت مردم
اعضا:
کارشناسان مشارکت مردمی شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها
داوطلبان سلامت ادارات
داوطلبان سلامت مردمی

هدف: ارتقای نقش مردم در مدیریت برنامه های سلامت با مشارکت میانجی های مردمی در سه سطح استانی، شهرستانی و بخش
-    انتقال مطالب سلامت محور مردم به مدیران
-    انتقال پیام های سلامت به مردم
-     مشارکت در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی پروژه های سلامت محور

جستجو