طراحی سایت

   اعضای اندیشگاه سلامت استان

 • دکتر علی دل پیشه -  ریاست دانشگاه
 • دکتر راضی ناصری فر
 • دکتر کورش سایه میری
 • دکتر علی اشرف عیوضی
 • دکتر اسداله احسان زاده
 • دکتر علی بیگلری
 • امین کریمی
 • افشین پورمنتی
 • جواد سجادی
 • محمدرضا میرشکاری
 • غلامرضا میرزایی
 • داوود علیمردانی
 • افشین عباسی
 • پوراندخت عبداللهی پور
 • مژگان اعلایی نژاد
 • فریده محمدزاده

به منظور استفاده از ظرفیت های علمی کارشناسان، خبرگان، متخصصان، اعضای هیات علمی و محققان در حوزه سلامت این اندیشگاه تشکیل شده است. که سه کارکرد اصلی این اندیشگاه عبارتند از:
- تعامل بین رشته ایی
- نقد موثر
- ایده پردازی

جستجو