طراحی سایت
شرح وظایف

شرح وظایف مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

1 -   پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتی سالانه

۲-  مدیریت برنامه ها و مداخله در بهبود برنامه های واحد

۳- ساماندهی نیروهای جدیدالورود ونیروهای موجود

۴- برنامه ریزی جهت تخصیص وصرف اعتبارات ،ردیفهای اعتباری ومنابع تعیین شده

۵- نظارت و بررسی آمار بیماریها و عملیات انجام شده در واحد های تابعه

۶- نظارت ؛ پایش و  ارزشیابی برنامه ها

 ۷- آموزش نیروهای جدیدالورود و باز آموزی نیروهای موجود

۸- تشکیل کمیته های مربوط به گروه

۹- هماهنگی باواحدهای برون بخشی و درون بخشی مرتبط وشرکت در جلسات آنان

۱۰- شركت در سمینارها ،كارگاههاوکلاسهاي كشوري

۱۱- ارائه گزارش عملكرد بصورت فصلی وسالانه

۱۲-  گردآوري و تجزيه و تحليل آمار بيماريها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به وزارت بهداشت

 

جستجو