معرفی واحد

 

 پست الکترونیکی

حیطه فعالیت

مدرک تحصیلی

  سمت

نام ونام خانوادگي

bekh87@yahoo.com

مدیر گروه کلیه برنامه ها

کارشناس ارشد جمعیت شناسی

رئیس گروه

پوراندخت عبدالهی پور

 

برنامه سالمندان و شیرمادر

کارشناس ارشد جمعیت شناسی

كارشناس امور جمعیتی

زینب صدوقی

 

برنامه كودكان

كارشناس بهداشت عمومي

كارشناس كودكان

شهناز ملكي

 

 برنامه سلامت باروری سالم  کارشناس ارشد اپیدمیولوژی  کارشناس تنظیم خانواده

راضیه زرگوشی 

   برنامه مادران  كارشناس مامايي  كارشناس مادران  پروين  سلطاني

 

جستجو