طراحی سایت
شرح وظایف و برنامه ها

         شرح وظایف گروه سلامت خانواده و جمعیت
------------------------------------------

برنامه کودکان :


برنامه ریزی عملیاتی و آموزشی جهت پرسنل ستاد مراکز بهداشت شهرستانهای هفتگانه در زمینه های :
- برنامه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال از 5 ـ 0 سالگی ( IMC I )
- برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم در سنین 8 ـ 0 سالگی( W . C . C  )
- برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59 ـ 1 ماهه
- برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر
- نظارت ، پایش و ارزشیابی فعالیت شبکه های تابعه در ستاد شهرستانها و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و پایگاه بهداشتی/خانه بهداشت


برنامه باروری سالم :


ـ برنامه ریزی سالیانه (  تهیه و تدوین برنامه عملیاتی  ) در خصوص باروری سالم و ارسال به اداره کل
ـ برآورد و تأمین و توزیع اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه های مختلف در سطوح مختلف ( استان و شهرستان )
ـ برآورد ، تهیه و تدارک اقلام پیشگیری از بارداری با هماهنگی واحد دارویی
ـ جمع آوری آمار و تجزیه و تحلیل شاخص های مربوط به باروری سالم در سطح استان
ـ نظارت ، پایش و ارزشیابی فعالیت های آموزشی ، اجرایی و .... در سطح شهرستانهای تابعه و واحدهای محیطی
ـ آموزش و بازآموزی نیروهای بهداشتی درمانی در خصوص دستورالعملهای روشهای پیشگیری از بارداری ، مشاوره
باروری سالم، ...... و تهیه و توزیع متون آموزشی این برنامه جهت شهرستانهای تابعه
ـ هماهنگیهای درون بخشی و برون بخشی با ادارات و سازمانهای مرتبط جهت اجرای هرچه بهتر برنامه های آموزشی
ـ برآورد ، تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات مورد نیاز مراکز IUD گذاری و...جهت شهرستانهای تابعه

 

 

 

برنامه سالمندان :


ـ اجرای برنامه های آموزشی جهت پرسنل شبکه های تابعه در زمینه آموزش شیــوه زندگــی سالم در دوران سالمنــــدی و
جمع آوری آمار و اطلاعات و انعکاس آن به اداره سلامت سالمندان
ـ اجرای برنامه مراقبت ادغام یافته سالمند به صورت پایلوت در یکی از شهرستانها

برنامه مادران :


  •برنامه مراقبت ادغام یافته سلامت مادران که شامل
- برنامه مراقبت پیش از بارداری
- برنامه مراقبتهای دوران بارداری و پس از زایمان
 •اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی پرسنل هدف در سطح شهرستانهای تابعه
• تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مرکز بهداشت استان و بررسی برنامه عملیاتی شهرستانها در خصوص برنامه های مادران
• برآورد و توزیع اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه های مادران در سطوح محیطی ( شهرستانها )
• نظارت ، پایش و ارزشیابی فعالیت های آموزشی و اجرایی از جمله مراقبت های دوران بارداری ، مراقبت های بعـــد از
زایمان ، انجام زایمان ایمن و بهداشتی در واحدهای محیطی ( خانه بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی ، تسهیلات زایمانی و
زایشگاهها )
• تهیه و توزیع وسایل کمک آموزشی در خصوص برنامه های مادران
 •انجام هماهنگیهای درون بخشی و برون بخشی جهت اجرای موفق برنامه های مـــادران ، اطلاع رسانــی و آموزشهـــای
همگانی

برنامه جمعیت :


ـ تهیه آمار و اطلاعات جمعیتی استان و شهرستانها
ـ بررسی و تجزیه و تحلیل آمار جمعیتی
ـ محاسبه شاخص های جمعیتی و بهداشتی

                                                                                                                                                                                                              "     لیست برنامه های جاری     "

 

تنظیم خانواده :


ـ برنامه امنیت کنتراسپتیوها
ـ مشاوره حین ازدواج


میانسالان :


ـ آموزش یائسگی ـ داوطلبان سلامت
ـ برنامه های آموزشی هفته های سما و سپا

 

سالمندان :


ـ آموزش برنامه بهبود شیوه زندگی سالم ـ مراقبتهای ادغام یافته سالمند
ـ برنامه های آموزشی هفته سالمند در مهر ماه

 

کودکان :


شیر مادر
 - برنامه های روز وهفته جهانی شیر مادر (درمرداد ماه)
ـ اجرای برنامه های آموزشی شیر مادر
ـ برنامه کودک سالم
ـ  برنامه مانا
- برنامه های روز جهانی کودک( مهرماه )
ـ  برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان
ـ  برنامه تکامل کودکان


برنامه مادران :


برنامه مراقبت ادغام یافته سلامت مادران (مراقبتهای پیش از بارداری ،دوران بارداری و پس از زایمان )
آموزش انجام زایمان ایمن

 

شرح وظائف و برنامه های کارشناس برنامه کودکان :
----------------------------------------------------

 

1ـ  مراقبت از کودک سالم ویژه غیر پزشک
گروه هدف برنامه : کودکان گروه سنی 8 ـ 0 ساله
این برنامه شامل :
ـ ارزیابی و طبقه بندی کودک سالم از نظر نشانه های خطر ، وضعیت عمومی ، زردی در کودک زیر 2 ماه ، بهداشت
دهان و دندان ، تغذیه ، بینایی ، تکامل ، واکسیناسیون ، مکمل ها ، آزمایشات )
ـ ارجاع کودک سالم در صورت نیاز به سطوح بالاتر
ـ مشاوره و ارائه توصیه های لازم به مادر
ـ پیگیری کودکان سالم دارای هر نوع مشکل به دنبال مراقبت

2ـ  برنامه مراقبت کودک سالم ویژه پزشک
گروه هدف برنامه : کودکان گروه سنی 8 ـ 0 ساله
گروه هدف برنامه : کودکان گروه سنی 8 ـ 0 ساله
این برنامه شامل :
ـ ارزیابی و طبقه بندی کودک سالم از نظر نشانه های خطر ، وضعیت عمومی ، زردی در کودک زیر 2 ماه ، بهداشت
دهان و دندان ، تغذیه ، بینایی ، تکامل ، واکسیناسیون ، مکمل ها ، آزمایشات )
ـ ارجاع کودک سالم در صورت نیاز به سطوح بالاتر
ـ مشاوره و ارائه توصیه های لازم به مادر
ـ پیگیری کودکان سالم دارای هر نوع مشکل به دنبال مراقبت

3ـ  برنامه مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا ) ویژه غیر پزشک
گروه هدف برنامه : کودکان گروه سنی زیر 5 سال
این برنامه شامل :
ـ ارزیابی و طبقه بندی کودک بیمار از نظر نشانه های خطر ، سرفــه یا تنفس مشکــل ، اسهــال ، گــوش درد ، گلــو درد
( کودکان بالای 2 سال ، تب ، کم وزنی ، واکسیناسیون و مکمل های دارویی و سایر مشکلات )
ـ تشخیص نوع درمان
ـ درمان
ـ پیگیری
ـ مشاوره با مادر

4ـ  برنامه مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا ) ویژه پزشک
گروه هدف برنامه : کودکان گروه سنی زیر 5 سال
این برنامه شامل :
ـ ارزیابی و طبقه بندی کودک بیمار از نظر نشانه های خطر ، سرفــه یا تنفس مشکــل ، اسهــال ، گــوش درد ، گلــو درد
( کودکان بالای 2 سال ، تب ، کم وزنی ، واکسیناسیون و مکمل های دارویی و سایر مشکلات )
ـ تشخیص نوع درمان
ـ درمان
ـ پیگیری
ـ مشاوره با مادر
5-  برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59 ـ 1 ماهه :
گروه هدف : کودکان متوفی گروه سنی 59 ـ 1 ماهه
این برنامه شامل : ـ گزارش فوری کلیه موارد مرگ گروه سنی 59 ـ 1 ماهه و ورود گزارش اولیه به نرم افزار CSO
ـ صدور ابلاغ جهت اعضاء کمیته مرگ و تیم های پرسشگری
-تکمیل پرسشنامه های بررسی مرگ کودکان 59 ـ 1 ماهه ورود پرسشنامه ها به نرم افزار CSO و انتقال به سایت
ـ تشکیل کمیته های شهرستانی بررسی مرگ کودکان 59 ـ 1 ماهـــه و تصویــب و اجــرای مصوبات کمیته ها و انتقال به
نرم افزار و سایت
ـ تشکیل کمیته های حوزه معاونت بهداشتی استان در راستای برنامه نظام مرگ
ـ تشکیل کمیته دانشگاهی بررسی مرگ کودکان 59 ـ 1 ماهه استان

6-  برنامه شیر مادر :
گروه هدف برنامه : کودکان گروه سنی زیر 2 سال
این برنامه شامل :
ـ مشاوره شیردهی
ـ پایش بیمارستانهای دوستدار کودک ( BFH ) و داوطلب دوستدار کودک
ـ کمیسیون های بررسی شیر مصنوعی ( تبصره 2 ماده یک قانون ترویج تغذیه با شیر مادر
ـ پیگیری اجرای قوانین ترویج تغذیه با شیر مادر در سطح ادارات و نهادها

7-  برنامه تکامل کودکان ( ASQ ) :
گروه هدف برنامه : کودکان گروه سنی زیر 6 سال ( 60 ماهگی )
ـ این برنامه شامل تکمیل پرسشنامه سنین و مراحل جهت کودکان (از 4 ماهگی تا 60 ماهگی) می باشد
8ـ  پایش و نظارت بر حسن اجرای برنامه های کودکان ( مانا ـ کودک سالم ـ شیر مادر ـ مرگ کودکان ) در سطوح ستادی ،
مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی ، خانه های بهداشت و بیمارستانهای تابعه بر اساس چک لیست های کشوری
9ـ  آموزش و بازآموزی برنامه های جاری و ابلاغی کودکان
10ـ  برنامه ریزی فعالیت های عملیاتی و مداخله ایی کودکان


 

جستجو