کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

 سازمان بهداشت جهانی (WHO) سلامت را این گونه تعریف می کند: رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و نه فقط  وجود بیماری.

  این شورا به منظور حفظ و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم، اتخاذ تدابیر مناسب، سیاست ها و راهبردهای کلان در

  جهت رسیدن به این هدف و همچنین نهادینه کردن مدیریت و سیاست گذاری، ارزشیابی و گسترش هماهنگی و همکاری های بین  بخشی تشکیل و مصوبات آن ابلاغ می گردد.

جستجو