طراحی سایت
گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی

نام و نام خانوادگي

سمت

مدرك تحصيلي

پست الكترونيكي

امین کریمی

سرپرست مدیریت شبکه و ارتقای سلامت

PHD.St

 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

phcilam@yahoo.com

حجت عبدالهي

سرپرست گروه  گسترش شبکه ها

كارشناس بهداشت عمومي

 

ایوب پورصفر

کارشناس مسئول آمار و خدمات ماشینی

کارشناس آمار

عدنان صیدی

 

کارشناس مسئول بهورزی

کارشناس بهداشت عمومی

ad.sayedi@yahoo.com

محمد هوشمندفر

 

کارشناس علوم آزمایشگاه

کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

شاپور خانی

 

تکنیسین امور دارویی

دیپلم

shapoorkhani@yahoo.com

شهرام شاهمرادی

کارشناس گسترش

کارشناس بهداشت عمومی

 

سودابه شهبازی

 

کارشناس گسترش

کارشناس بهداشت عمومی

 

شرح وظائف و برنامه های واحد گسترش شبکه

 

هدف کلی

افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی ازطریق تقویت و گسترش مراکز ارائه دهنده این خدمات به منظور تامین . حفظ و ارتقاء سلامت جامعهاهداف اختصاصی

- افزایش دسترسی مردم به خدمات و تقویت نظام ارجاع ازطریق فراهم نمودن شرایط لازم برای راه اندازی و

ایجاد واحد های بهداشتی ودرمانی

- استفاده از جلب مشارکت جامعه و مسئولین سایربخش ها به منظور ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای ارائه

خدمات و همچنین مشارکت درحفظ و نگهداری فضاهای فیزیکی موجود

- تامین و فراهم نمودن تجهیزات اداری فنی و وسائط نقلیه مناسب برای واحد های بهداشتی و درمانی و بهبود

استاندارداین تجهیزات

- نظارت بر فعالیت واحدهای بهداشتی و درمانی موجود و نظام ارجاع برابر طرح گسترش شبکه و همچنین

انجام اصلاحات لازم در ساختار و نظام شبکه های بهداشتی و درمانی

-
نظارت بر سیستم جمع آموری ، کنترل و اصلاح اطلاعات شبکه های بهداشت و درمان ازطریق نرم افزارمربوطه

 

 ارتقاء سطح آگاهی و توانمندسازی نیروهای جدیدالورود به نظام شبکه های بهداشت و درمان و همچنین

آشنا نمودن دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی با نظام شبکه و فعالیت های واحد گسترش شبکه 

شرح وظایف کارشناس مسئول گسترش شبکه ها

1- بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های درمانی 

2- نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی

 

 

3- تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه

 

 

4- نظارت بر واحد های بهداشتی سطوح میانی و محیطی (خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی)

براساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها 

 

 

 

5- تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی ،ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی

 

 

6- توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی در جهت نیل تدریجی به شبکه های جامع و نظارت مداوم آن

 

 

7- ارزشیابی خدمات واحد های بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها

 

 

8- پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه ،نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی

 

 

9- تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگر های بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ،تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی

 

 

10- برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مسائل فنی و مدیریت که از طریق گروه مدیریت استان تدوین می گردد .

 

 

11- نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در بکارگیری نیروی انسانی شهر و روستا

 

 

12- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه

 

 

13- گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب

 

 

14- مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات بهداشتی (نظیر و ....

 

 

15- تهیه و ابلاغ ضوابط ، استاندارها درباره نظام بهداشتی ،تکنولوژی خدمات بهداشتی و تحقیقات کاربردی

 

 

16- عرضه و انعکاس دستاوردها ی بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه

 

 

17- اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی

 

 

18- مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای اجرایی

 

19- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق  

برنامه های واحد گسترش شبکه

 

راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جدید نظیر خانه بهداشت پایگاه بهداشتی ، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و همچنین مراکز بهداشت در شهرستانهای جدید برابر طرح گسترش شبکه

- انجام اصلاحات لازم در طرح گسترش شبکه بررسی .مطالعه و تعیین محلهای استقرار واحدهای بهداشتی و درمانی


- نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه و فعالیتهای واحدهای بهداشتی و درمانی موجود .نظام ارجاع و اجرای دستورالعمل ها

- پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای بهداشتی ودرمانی و همچنین تهیه ابزار پایش (چک لیست های مورد نیاز ) بمنظور تعیین اثربخشی خدمات و انچام اصلاحات لازم در سیستم شبکه

- مشارکت در برآورد.تامین و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

- تامین و توزیع تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

- مشارکت با مدیریت های فنی و بودجه دانشگاه بمنظور پیش بینی و تعیین اولویت احداث ساختمانها و فضای فیزیکی واحدهای بهداشتی و درمانی

- بررسی و گزارش تنگناها . نارسائی ها و مشکلات موجود در سیستم شبکه و تلاش در جهت رفع مشکلات

- نظارت بر سیستم جمع آوری .ذخیره و کنترل اطلاعات نرم افزاری واحدهای بهداشتی و درمانی (نرم افزار ) و همچنین بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده بمنظور برنامه ریزی سالیانه HINS

- نظارت بر چگونگی ادغام خدمات بهداشتی و درمانی جدید در سیستم شبکه و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها ی بهداشتی و درمانی

- مشارکت در انجام پروژه ها ی تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی و درمانی در شهرستانهای تابعه

- مشارکت و همکاری با واحد آموزش بهورزی در داوطلب یابی .گزینش و آموزش بهورزان جدید

- مشارکت در انجام مطالعات و پژوهش هائی که به استقرار و اصلاح نظام ارائه خدمات کمک می نمایند

- مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای بهداشتی و درمانی

- مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی و درمانی اعزام می شوند

- همکاری و هماهنگی با اجرای برنامه های جاری بهداشتی و درمانی در سیستم شبکه


- تعیین اولویت ها و نیازهای و نظارت در توزیع منابع مورد نیاز واحد های بهداشتی و درمانی موجود

 

 
جستجو