طراحی سایت
Live Tabs
معرفی و اهمیت برنامه جلب مشارکت مردمی

 
تجربه ثابت کرده است که براي دستيابي به توسعه اجتماعي پايدار به همياري تک‌تک افراد جامعه نياز هست به‌ويژه تامين و ارتقاء سطح سلامتي که يکي از زيربنايي‌ترين ابعاد تکاملاجتماعي بشراست بيش از جنبه‌هاي ديگر توسعه نيازمند همکاري عمومي مي باشد و آگاهياحساس مسئوليت و اقدام عملي تک‌تک افراد جامعه براي تأمين سلامت عمومي ضروري است. رابطان بهداشت پيشتازان اين همياري عمومي هستند که داوطلبانه در راه مشارکت مردم درتامين و ارتقاء سلامتي قدم گذاشته‌اند اجراي برنامه رابطان بهداشت نه تنها وسيله‌ايبراي دستيابي به اهداف بهداشتي است بلکه زمينه رسيدن به توسعه مداوم و پايداراست.
در ايرانمشارکت مردمي در امر بهداشت تحت عنوان رابطان بهداشت که از سال 1369 در تهران بهاجرا درآمده است و گسترش آن در سطح کشور وسيله اي براي دستيابي وزارت بهداشت بهاهداف خود و زمينه ساز رسيدن به توسعه مداوم و پايدار ميباشد. تاکنون در زمينهمسائل و مشکلات بهداشتي که در حيطه وظايف وزارت بهداشت بوده است دانش و مهارتهاييکسب کرده اند و در هر شرايطي که لازم باشد به خانواده و خانوارهاي تحتپوشش خود و جامعه منتقل مي کنند در اين شرايط سياست مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامتبر آن است که از طريق جلب مشارکت بين بخشي و اجراي طرح داوطلبان متخصص به شيوه هايزير اقدام و با ارتقاء دانش و مهارتهاي رابطان بهداشت و درگير نمودن سازمانهايتوسعه فاکتورهاي ضروري و زيربنايي زندگي سالم و مولد را به خانوارهاي تحت پوشش آنهاو جامعه منتقل نمايد
.
با جلب مشارکتبين بخشي و استفاده از متخصصين سازمانهاي ديگر تحت عنوان داوطلبان متخصص فرصتهايمناسبي جهت ارتقاء دانش و مهارتهاي زندگي سالم و مولد براي رابطان بهداشت بوجودآورد وآنها با رعايت و ترويج الگوي زندگي سالم نقش هدايت کننده و مديران سلامت درخانواده و محله را ايفا نمايند. در برنامه  داوطلبان سلامت اجراي برنامه رابطان درمراکز بهداشتي درماني –بازديد ونظارت روند فعاليتهادر مراکز تابعه –برنامه ريزي درجهت افزايش دانش –مهارتهاي عملي واجتماعي داوطلبان سلامتتوانمندسازي رابطان سلامت –جذب داوطلبان متخصص- افزايش جذب داوطلبانسلامتتقدير وگراميدشت داوطلبان سلامت در روز جهانيداوطلبان سلامت واجراي پروژه هاي مشترک با سازمانهاو ارگانهاي مرتبط با سلامت بهمنظور توانمندي داوطلبان سلامت از اهم وظايف است .
 

 

 

معرفی واحد

 

 

نام ونام خانوادگی                       سمت                                                مدرک تحصیلی                                     حیطه فعالیت                       پست الکترونیکی                     
راشد پیرانی کارشناس جلب مشارکت مردمی کارشناس آمار و مدارک پزشکی جلب مشارکت مردمی rashed1388@yahoo.com

 

 

  

 

 

شرح وظایف

 

1-بررسي و برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه و اجراي خط مشي ها در قالب سياستهاي وزارتخانه

2- برنامه ريزي در جهت ايجاد هماهنگي و همكاري با ساير واحدهاي ستادي مركز بهداشت استان در اجراي طرحها و برنامه هاي مورد نياز واحدها

3- برنامه ريزي در جهت ايجاد هماهنگي با ساير سازمانها و نهادها به منظور پيشبرد اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه

4- جلب مشاركت GO ها و NGO ها و سازمانهاي بين المللي و استفاده از امكانات بالقوه آنان درجهت برنامه هاي توسعه سلامت جامعه

5- نظارت بر جمع آوري ، گزارش فعاليتهاي آمار ي فصلي و ساليانه جلب مشاركت جامعه در سطح استان و بررسي و تحليل و ارسال به موقع آن به وزارت متبوع وگروههاي تخصصي مركز بهداشت استان

6- نظارت و پايش فعاليتها و عملكرد و برنامه ريزي عملياتي ساليانه واحدهاي مشاركت مردمي شهرستانهاي تابعه

7- همكاري در كليه مراحل تهيه و تدوين و انتشار كتابهاي آموزشي داوطلبان بهداشتي در قالب آموزش بزرگسالان و نظارت بر توزيع و ارسال آنها به شهرستانهاي تابعه

8- نظارت بر تهيه و تنظيم نشريه ها و پوسترها و تصوير هاي آموزشي تهيه شده در استان و شهرستانهاي تابعه در جهت اهداف توسعه برنامه جلب مشاركت مردمي

9- تعيين چهارچوب آموزشي براي كارشناسان جلب مشاركت جامعه در مراكز بهداشت شهرستانهاي تابعه

10- برنامه ريزي و اجراي كارگاههاي آموزشي براي كارشناسان ستاد مركز بهداشت استان و شهرستانهاي تابعه در جهت كسب مهارتهاي ارتباطي براي جلب مشاركت مردم و ارتقاي شغلي كارشناسان

11- تربيت مدرسان اصلي سراسر استان به منظور استفاده از وجود آنان براي تربيت مربيان رابطان در هر شهرستان

12- نظارت بر برگزاري كارگاههاي روش آموزش مربيان دوره نديده در استان و شهرستانهاي تابعه و همچنين برگزاري دوره هاي بازآموزي مربيان و مسئولان رابطان بر اساس راهنماي كشوري آموزش مربيان

13- هماهنگي و برنامه ريزي در جهت افزايش تداوم همكاري داوطلبان سلامت و شناسايي آنها به مردم و مسئولان

14- نظارت و برنامه ريزي در جهت توانمند سازي داوطلبان سلامت در راستاي توسعه زندگي سالم و مولد

15- برنامه ريزي در جهت بررسي و اجراي پژوهشهاي ويژه برنامه هاي جلب مشاركت جامعه و پيدا كردن نقاط قوت و ضعف و تدوين برنامه هاي مداخله اي به منظور گسترش و توسعه برنامه داوطلبان سلامت در كليه واحدهاي بهداشتي شهري و روستايي

16- برنامه ريزي و تلاش در راستاي ارتقاء مهارتهاي عملي داوطلبان سلامت

17- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

جستجو