طراحی سایت
Enter Title


1-  نظارت بر واحدهاي تابعه (مراكز بهداشت درماني شهري، روستايي، خانه های بهداشت، انبارهای دارويي) و تكميل چك ليست های مربوطه
2- برآورد نياز دارويي با هماهنگی سایر واحدها و پیشنهاد بودجه مورد نیاز در خصوص خرید داروها در سطح شهرستانها و استان
3- درخواست و خرید داروهاي بهداشتي و درماني (داروهای مکمل و تنظیم خانواده)
4- نظارت بر تامين و توزيع دارو (بهداشتي درماني)
5- تامین شیر خشک مصنوعی جهت کودکان گروه هدف و توزیع آن در سطح واحدهای محیطی با هماهنگی گروه بهداشت خانواده
6- اجراي برنامه هاي آموزشي
7- شركت در جلسات كارشناسي (معاونت و مركز بهداشت)
8- جمع آوري و گزارش آمار فعاليت هاي انجام يافته و آمارهاي دارويي
9- تدوين برنامه عملياتي سالانه
10- نظارت بر انبار دارويي و انبارگرداني
11- بررسي ميانگين اقلام تجويزي در هر نسخه
12- نظارت، پايش و تامين داروهاي مورد نياز طرح بيمه روستايی
13- اقدامات لازم جهت جلوگيري از انقضاء تاريخ مصرف داروها

 

جستجو