طراحی سایت
Live Tabs

 

 

نام و نام خانوادگی    سمت                مدرک تحصیلی       حیطه فعالیت         پست الکترونیکی    
عدنان صیدی کارشناس مسئول بهورزی کارشناس بهداشت عمومی آموزش و بازآموزی بهورزی ad.sayedi@yahoo.com

 

 

شرح وظایف بهورزی
1-راه اندازی مراکز آموزش بهورزی در سطح استان
2-بررسی نیاز نیروی انسانی ( بهورز ؛مربی ) و پیگیری درجهت تحقق آن به صورت برگزاری آزمون پذیرش بهورز ؛ ساماندهی و.....
3- تشکیل کمیته پذیرش بهورز
4-نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیت مراکز آموزش بهورزی مستقر در شهرستانها
5-ایجاد هماهنگی بین فعالیت مراکز آموزش بهورزی شهرستانها و واحدهای بهداشتی در سطح شهرستان و استان
6-پیشنهاد در انتخاب ؛ انتصاب و جابجایی مدیران و مربیان مرکز آموزش بهورزی شهرستان
7-برگزاری آزمون بهورزی به صورت سالیانه
8- توانمند سازی مدیر و مربیان مراکز آموزش بهورزی با همکاری سایر واحدهای ستادی استان
9-شرکت در جلسه شورای بهورزی و مربیان مراکز آموزش بهورزی شهرستانها به صورت موردی و نیاز
10- انتخاب بهورز و مربی نمونه براساس دستورالعمل هامربوطه و تجلیل از آنها
11- پیگیری برگزاری مراسم روز بهورز در شهرستانها
12- اعلام نظر و تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقالات بهورز و کادر آموزشی و.....مراکز بهورزی
13-بهبود استاندارد مراکز بهورزی (تامین تجهیزات ؛ فضای فیزیکی و .......)
14-تشکیل شورای بهورزی استان
15- پیگیری اخذ مجوز برنامه های آموزشی برای بهورزان و کادر آموزشی بهورزی
16- نظارت در برگزاری امتحان پایانی دانش آموزان بهورزی
17- نظارت بر خانه های بهداشت آموزشی و کارآموزی
18- همکاری با دانشکده بهداشت در خصوص دوره های کارورزی دانشجویان با گرایش بهداشتی
19- پیگیری مسایل رفاهی و....مربوط به دانش آموزان بهورزی از قبیل خوابگاه
20-پیگیری امورات مربوط به ادامه تحصیل بهورزان
21-جمع آوری و ارسال فعالیت های آموزشی و باز آموزی به وزارت متبوع
22- مدیریت اطلاعات بهورزی
23- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و ارزشیابی برنامه سال قبل و....و....و..
24-رابط فصلنامه بهورزی
25- دبیر و پیگیری کننده کمیته آموزشی مرتبط با برنامه پزشک خانواده و غیرو......
26-آموزش بدو خدمت نیروهای بهداشتی ( سازماندهی ؛ پیگیری ؛ تهیه متون ؛ارزشیابی وغیرو.....)ورود به تیم سلامت پزشک خانواده
27-ارزیابی تیم سلامت مراکز بهداشتی درمانی (سازماندهی ؛ پیگیری ؛ تهیه متون ؛ارزشیابی وغیرو....) مجری پزشک خانواده
28- همکاری در خصوص برنامه های پایش و ارزشیابی تیم سلامت مجری پزشک خانواده
29- پیگیری در خصوص راه اندازی خانه های بهداشت ( فضای فیزیکی ؛ تجهیزات و.......)
30-پیگیری مربوط به تحصیلات بهورزان و مربیان و.....
جستجو