طراحی سایت
شرح وظایف

شرح وظایف گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

 تهیه تدوین و نظارت برنامه عملیاتی استان و شهرستانها

نظارت بر برنامه های بهداشت روان و سوء مصرف مواد در شهرستانها

شرکت در دورهای آموزشی وزرات و اجرای آبشاری آن در استان

 
پایش برنامه های روان و اعتیاد 

 جمع آوری و تجزیه تحلیل آمارها

تهیه مواد آموزشی

اهم فعالیتها و برنامه های واحد سلامت روان

برنامه بهداشت روان روستایی


برنامه بهداشت روان شهری
 


- برنامه پیشگیری از خودکشی


- برنامه مهارتهای فرزند پروری


- برنامه مهارتهای زندگی


- برنامه حمایت های روانی پس از بلایا 


برنامه بهداشت روان . سلامت روان زنان ، کودک آزاری ، اختلالات روانپزشکی کودک و
برنامه سوء مصرف مواد مخدر

جستجو