X
Enter Title

 

برنامه های مربوط به کودکان :
1-برنامه مشارکتی حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان :
بر اساس ایجاد یک چتر فرا بخشی و درگیر کردن همه بخشهای توسعه در ارتقای سلامت و تغذیه مناسب کودک و توجه به راهکارهای ده گانه ایی بنام مشکات سلامت طراحی و اجرا می شود.
2- همکاری با برنامه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال و برنامه کودک سالم از طریق تهیه متون آموزشی تغذیه ای در گروههای غذایی ،تغذیه شیر خوار از بدو تولد تا 6 ماهگی ،تغذیه تکمیلی ،نحوه مقوی ومغذی کردن غذای کودک ،تغذیه کودکان 1تا 2 سال ،2تا5 سال ،تغذیه کودک بیمار و...
3- شناسایی و بررسی غذاهای بومی کودکان ،ترویج غذاهای مناسب بومی که ارزش تغذیه ایی مناسب دارند .
4-همکاری با مهدهای کودک :
از طریق طراحی و تدوین مطالب آموزشی تغذیه ی کودکان ،آموزش مدیران،مربیان و کارشناسان بهزیستی و مددکاران و ...
-بررسی برنامه های تغذیه ای کودکان مهد کودک و همکاری با بهزیستی برای رفع مشکلات.
-اجرای برنامه روستا مهد:
همکاری با بهزیستی از طریق مشارکت در تدریس مطالب تغذیه در کارگاه آموزشی بهزیستی ویژه مربیان مهد کودک ،تدوین برنامه غذایی برای کودکان ،تن سنجی کودکان و تدوین برنامه مداخله ای لازم ،این برنامه انجام می شود.
5- طراحی مداخلات جدید :
همکاری در تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی در جهت بهبود تغذیه و رشد کودکان از جمله بهبود کمی و کیفی الگوی مصرف مواد غذایی کودکان و تکنیک های مناسب آموزش وتغییر رفتارهای تغذیه ای با همکاری بخش های ذیربط.
6- مکمل یاری کودکان :
1-از طریق تهیه مطالب آموزشی در زمینه نقش ریز مغذیها (آهن ، روی ،ویتامین ها ) در رشد و نمو کودکان ،راههای پیشگیری و کنترل کمبود انها به شکل پوستر ،پمفلت و ... برای سطوح ستادی ،محیطی ،جامعه و کارکنان بین بخشی انجام می شود .
2-از طریق تهیه و توزیع مکمل قطره آهن و ویتامین آ+د یا مولتی ویتامین بین کودکان زیر 2 سال انجام می شود .
برنامه مادران
برنامه هایی که جنبه سلامت مادر و آنچه وظیفه مادری در قبال سلامت کودکش بر عهده دارد در نظر گرفته شده است و شامل مواردزیرمی باشد :
1-آموزش تغذیه دوران بارداری و شیر دهی برای کارکنان بهداشتی از سطوح ستادی تا محیطی و بین بخشی
2-تهیه تیزر های آموزشی برای پخش از طریق صدا وسیما
3-تهیه پمفلت و پوسترهای ساده جهت استفاده مادران .
4-طراحی مداخلات و اجرای برنامه هایی در راستای بهبود وضعیت تغذیه مادران
برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان
1-از طریق آموزش ،نظارت و همکاری بین بخشی که باعث ارتقائ سواد تغذیه و سلامت دانش آموزان میشود
2-از طریق تهیه و توزیع مکمل اهن (برنامه آهن یاری) و آموزش تغذیه در مدارس راهنمایی و دبیرستان .
برنامه سالمندان
با توجه به اهمیت سلامت سالمندان که در آینده نه چندان دور جمعیت قابل توجهی را در کشور شامل می شوند ،این واحد با همکاری سایر گروهها بهداشتی و همکاران بین بخشی برنامه های زیر را اجرا می نماید .
1-طراحی مداخلات و اجرای برنامه های بهبود وضعیت تغذیه سالمندان منطقه
2-آموزش کارکنان بهداشتی از سطح ستادی تا محیطی و بین بخشی از جمله بهزیستی ،کمیته امداد ،موسسات خیریه و ...
تاسیس مراکز مشاوره تغذیه به منظور بهبود تغذیه گروههای آسیب پذیر:
1-ارائه مشاوره تغذیه به گروههای آسیب پذیر مانند:
-آموزش و مشاوره به مادران در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان
-ارائه مشاوره و برگزاری کلاسهای آموزشی جهت مادران باردار و شیرده
-ارائه مشاوره و برگزاری کلاسهای آموزشی برای سالمندان
برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید:
1-از طریق اجرای برنامه های آموزشی در زمینه کنترل و پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید
2-اجرای برنامه سالیانه پایش ید ادرار دانش آموزان 10-8 ساله در سطح استان
3-نظارت بر فعالیت کارکنان بهداشتی و بهورزان در مناطق روستایی در زمینه مصرف نمک ید دار بطور مستمر